vianočné stromčeky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.vianocnestromceky.net

                                                                                            

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: “VOP”) obsahujú všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie Eshopu, ktorý je prevádzkovaný Poskytovateľom služieb presnejšie špecifikovaného v 1. bode nižšie.   Užívateľ, využívajúci elektronické komerčné služby ponúkajúce Poskytovateľom služieb (ďalej len: “Užívateľ”) s objednaním z Eshopu prijíma a z vlastného ohľadu považuje za povinne platnými ustanovenia, ktoré tieto VOP obsahujú. Poskytovateľ služieb a Užívateľ ďalej spoločne označené ako: “Strany”.

Užívateľ si môže celý obsah Eshopu uložiť, vytlačiť, a VOP si môže stiahnuť z nasledujúceho odkazu vo formáte pdf: https://www.vianocnestromceky.net/ VOP /.

 1. Údaje

 

 1. Údaje Poskytovateľa služieb

Názov Poskytovateľa služieb:                                                Mobil Export S.R.O.

Sídlo Poskytovateľa služieb                                      

 (a aj miestom riešenia reklamácií):              92901, Dunajska Streda, Ádorská 730/29

Elektronická korešpondenčná adresa Poskytovateľa služieb:          info@vianocnestromceky.net       

Telefónny kontakt Poskytovateľa služieb:                           

Registračné číslo Poskytovateľa služieb:                  

DIČ Poskytovateľa služieb:                           

Registračný súd:                                           

 1.  Údaje Poskytovateľa hostiteľských služieb

Názov Poskytovateľa hostiteľských služieb: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Sídlo Poskytovateľa hostiteľských služieb:  2225, Üllő, Gyár utca 8.

Elektronická korešpondenčná adresa Poskytovateľa hostiteľských služieb: info@viacomkft.hu

 1. Základné ustanovenia

2.1Na otázky, ktoré nie sú upravené týmito VOP, ako aj na výklad týchto VOP sú smerodajnými aktuálne platné pravidlá  slovenského práva, najmä s ohľadom na zákon o Občianskom zákonníku z roku 2013 číslo V. (“OZ”), a na zákon číslo CVIII. z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a otázkach týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti a na príslušné ustanovenia Nariadenie vlády číslo 45/2014. (II.26.) o upravovaní zmluvných vzťahov medzi užívateľom a podnikom. Povinné ustanovenia príslušných právnych predpisov sa uplatňujú sú smerodajnými pre Strany bez osobitných ustanovení.

2.2Rozsah platnosti týchto VOP sa vzťahuje na území Slovenskej republiky poskytovaných všetkých takých elektronických komerčných služieb, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom elektronického trhoviska (internetová predajňa www.vinaocnestromceky.net ďalej len: “Internetová predajňa”) umiesnenej na webovej stránke www.vianocnestromceky.net (dalej len: “Webová stránka”) .

2.3VOP sa vzťahuje na úkony uzatvorené cez Webovú stránku medzi Poskytovateľom služieb a Užívateľom,  nepredstavuje písomnú zmluvu, je výlučne uzatvorená v elektronickej podobe, nebude zaevidovaná, neobsahuje odkaz na žiadny kódex správania. Jazykom VOP je slovenský jazyk. VOP je možné stiahnuť na nasledujúcom odkaze: https://www.vianocnestromceky.net/ VOP /

2.4Poskytovateľ služieb je jednostranne oprávnený na vykonanie zmien v týchto VOP, zmena nadobudne platnosť v čase zverejnenia na Webovej stránke.  Užívateľ s používaním webovej stránky súhlasí s tým, že všetky jeho sa týkajúce nariadenia v súvislosti s používaním Webovej stránky sú automaticky platné. Poskytovateľ služieb je povinný osobitne informovať Užívateľa o takej obchodnej podmienky, ktorá sa líši od podmienky, ktorá bola v používaní medzi Stranami predtým. Takáto podmienka sa stáva súčasťou zmluvy vtedy, ak Užívateľ po jeho osobitnom informovaní s nimi výslovne súhlasí.

 1. Registrácia, nákup

3.1Užívateľ svojim nákupom, resp. registráciou na Webovej stránke vyhlasuje, že tieto VOP a Pravidlá ochrany osobných údajov umiestnených na Webovej stránke sa oboznámil a prijímal ich, a súhlasí so spravovaním svojich osobných údajov

3.2Poslanie objednávky je možné aj bez registrácie. Ak sa Užívateľ zaregistruje, v budúcnosti bude mať možnosť ako registrovaný užívateľ vstúpiť a svoju objednávku môže zadať bez uvedenia dodacej a fakturačnej adresy. Je dôležité, aby Užívateľ si dával pozor na presnosť údajov, lebo bude produkt vyfakturovaný, respektíve dodávaný na základe uvedených údajov. Registráciu je potrebné previesť iba raz, pri ďalších nákupoch tento krok nie je potrebné vykonať. 

3.3Užívateľ pri nákupe, respektíve pri registrácií je povinný zadať svoje pravdivé údaje. Užívateľ je oprávnený počas nákupu, respektíve počas registrácie zadať výlučne svoje meno a priezvisko, zadanie prezývky nie je prijateľné. V prípade, ak Užívateľ počas registrácie, respektíve nákupu zadal nepravdivé údajov, alebo také údaj, ktoré sa viažu k inej osobe, založená elektronická zmluva je neplatná. Poskytovateľ služieb vylučuje akúkoľvek vlastnú zodpovednosť, ak Užívateľ jeho služby využíva v mene inej osoby alebo s používaním osobných údajov inej osoby.

3.4Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne omeškanie dodania tovaru, respektíve iného problému, chybe, ak dôvodom toho bolo omylne a/alebo chybne zadávanie údajov zo strany Užívateľa.

3.5Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vyplývajú z toho, že Užívateľ si zabudol svoje heslo, alebo ak sa stane dostupnou pre neoprávnenú osobu, ktorá dostupnosť nie je zavinená Poskytovateľom služieb.

3.6Zakúpiteľný produkt

4.1Produkty, ktoré sú zobrazované v Internetovej predajni je možné si zakúpiť cez objednávku zadanú cez Internetovú predajňu (viď ešte nižšie uvedený 5. bod). Cena uvedená pri produktoch už obsahuje daň z pridanej hodnoty, ale neobsahuje cenu za dodanie tovaru, v prípade platby prevedenej cez systém PayPal, ani toho administratívne náklady a prípadné administratívne náklady spojené s nákupom na dobierku (viď ešte bod 6.3.3 nižšie).

4.2Dôležitými vlastnosťami, funkciami produktov, návodmi na používanie daných produktov sa môžete presnejšie oboznámiť na informačnej stránke daného produktu, respektíve v návodoch, ktoré boli priložené k daným produktom. Okrem  toho Užívateľ aj e-mailom dostane popis zakúpeného produktu vo formáte .pdf.   

4.3Poskytovateľ služieb uvedie v Internetovej predajni podrobný názov, popis produktu, môže priložiť obrázok daného produktu. Každý vyhotovený obrázok o produktu je skutočným obrázkom o produktu, ktorý je vyhotovený Poskytovateľom služieb, tým pádom zodpovedajú realite. Ak je tam hociaký rozdiel, to z popisu produktu je jednoznačným. Avšak  zobrazené obrázky na stránke produktu prípadne a výnimočne môžu byť odlišné od skutočnosti, v niektorých prípadoch môžu byť uvedené ako ilustrácia pri jednoznačnom označení toho. Za odlišnosť Užívateľmi používaných zariadení (napr. počítač, notebook, smartfón, atď.) a tým spôsobené odlišnosti medzi obrázkami výrobkov a medzi skutočným výzorom výrobkov - hlavne farebných rozdielov - Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť.

4.4Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov, ktorých je možné objednať cez Internetovú stránku s tým, že zmena nadobudne platnosť so zverejnením zmeny na Internetovej stránke. Zmena nemá vplyv na nákupné ceny už objednaných a potvrdených produktov. Ak je zavedená akciová cena pri niektorom produkte, respektíve pri niektorých produktoch, Poskytovateľ služieb súčasne so zavedením akcie alebo na stránke/stránkach daného/daných produktu/produktov v plnom rozsahu informuje Užívateľov o dobu trvania akcie a v prípade potreby o ostatných podmienkach v súvislosti s tým.

4.5V takom prípade, ak sa dostane chybne uvedená cena na plochu Internetovej predajne napriek všetkej vynaloženej starostlivosti Poskytovateľa služieb, najmä na zjavne mylné, napr. pri významne odlišnej ceny od známej, všeobecne prijatej alebo odhadovanej ceny, prípadne z dôvodu chyby systému sa objavujúcej ceny “0” Euro- alebo “1” Euro, Poskytovateľ služieb nie je nútený dodať daný tovar za chybnú cenu, ale môže navrhnúť dodanie tovaru so správnou cenou, pri vedomí ktorého môže Užívateľ odstúpiť od záujmu nákupu. V prípade chybnej ceny nastáva významný nepomer hodnoty medzi ozajstnou a uvedenou cenou, čo musí pomerný užívateľ okamžite zistiť. Podľa OZ. zmluva vznikne na základe vzájomného a jednoznačného vyjadrenia vôle strán. Ak Strany sa nevedia dohodnúť na podmienkach zmluvy, teda ak nevznikne vyhlásenie o vzájomnom a jednoznačnom vyjadrení vôle Strán, v takom prípade nemôžeme hovoriť o platnej vzniknutej zmluve, z ktorých by vyplývali práva a povinnosti. Na základe toho potvrdená objednávka s chybne, respektíve mylne zadanou cenou je považovaná za neplatnú zmluvu.

4.6V takom prípade, ak sa nastane chyba alebo nedostatok  v súvislosti s popisom,  obrázkami alebo až cenou produktu v Internetovej predajni napriek všetkej vynaloženej starostlivosti Poskytovateľa služieb, Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na korekciu. Následne po zistení chyby alebo nedostatku Poskytovateľ služieb okamžite informuje Užívateľa, ktorý môže znova potvrdiť svoju objednávku alebo môže odstúpiť od zmluvy.

4.7V Internetovej predajni môže sa podľa potreby hocikto rozhliadnuť, bez odhalenia svojej identity sa môže zoznámiť s našimi produktmi, cenami, tým pádom aj bez registrácie sa môže informovať. Naše produkty sú rozdelené do kategórií. Rôzne kategórie si môžete vybrať z menu “Kategórie”, ktoré je umiestnené v ľavej časti predajne. V jednej kategórii nájdete viac podskupín, ktoré slúžia na lepšiu orientáciu. K jednotlivým produktom nachádzajúcim sa v rôznych skupinách patria aj obrázky a podrobné opisy. Cena uvedená pri každom produkte je brutto cena, teda je už vrátane sumy DPH. S kliknutím na názov alebo obrázok daného produktu sa dostanete na popisnú stránku daného produktu, kde okrem podrobného popisu produktu môžete vidieť aj obrázok výrobku. Ak kliknite s myškou na obrázok, tak sa to objaví aj vo väčšom rozmere, a pri niektorých našich produktoch je možné jeden obrázok otočiť pomocou šípky, ktorá je umiestnená pod nim, tým je možné daný produkt virtuálne celkom otočiteľný. Na úvodnú stránku sa môžete kedykoľvek vrátiť s kliknutím na tlačidlo „Hlavná stránka”, ktorá je umiestnená v ľavej hornej časti stránky.

4.8Tí zahraniční podnikatelia, ktorí disponujú s platným daňovým číslom v rámci EU a platia prostredníctvom prevodu alebo platobnej karty z firemného účtu, majú možnosť na zakúpenie našich produktov bez DPH. K tomu je potrebné počas platby pod bodom “Dodanie a platba” označiť, že “Nakupujem ako firma”, potom po zadaní názvu firmy je povinné zadať EU daňové číslo. Systém prekontroluje platnosť EU daňového čísla automaticky pomocou nasledujúceho odkazu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/ Užívateľ si berie na vedomie, že v prípade, ak zakúpený(é) produkt(y) bol(i) zaplatený(é) prevodom alebo platobnou kartou, Poskytovateľ služieb má možnosť dodať produkt(y) iba na tú zahraničnú adresu, ktorá bola zadaná pri prepravných údajoch, lebo iba tak je možné preukázať, že daný(é)   produkt(y) opustil(i) územie  Slovenska.

 

 1. Proces objednávania, vznik zmluvy medzi Stranamy

5.1Nákup z Internetovej predajne je možné zadaním objednávky elektronickou formou (cez Internetovú predajňu), ako je to definované v týchto VOP.

5.2Na využívanie služieb ponúkaných Internetovou predajňou je oprávnená každá fyzická a právnická osoba, ak berie z vlastného hľadiska povinne platnými ustanovenia, ktoré sú uvedené v týchto VOP a vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

5.3Proces objednávania cez Internetovú predajňu:

5.3.1Užívažeľ sa prihlási do Internetovej predajne následne po prevedení registrácie alebo začne nakupovať bez vykonania registrácie. V druhom prípade má Užívateľ možnosť aj počas nakupovania na to, aby sa zaregistroval dvojitým zadaním jedného hesla v časti “Dodanie a platba”. 

5.3.2Pri kliknutí na tlačidlo “Pridať do košíka” na informačnej stránke toho produktu, o ktorý ste prejavili záujem, po zadaní množstva produkt je pridaný do nákupného koša. Následne potom je možné si prezerať a vybrať produkt podľa predošlého popisu. Obsah nákupného košíka je kedykoľvek možné prekontrolovať  s umiestnením kurzora na ikonu “Košík” v pravom hornom Webovej stránky.

5.3.3S účelom pokračovať v procese nakupovania je potrebné kliknúť na tlačidlo “Zaplatiť” v bode “Obsah košíka”. V nákupnom košíku nadobudnete možnosť na upravenie množstva, a aj na vymazanie tých produktov, ktoré máte umiestnené v nákupnom košíku. Upraviť množstvo je možné s kliknutím na tlačídlá + a -, ktoré sú umiestnené pri ukazovateli množstva, popritom vymazanie produktu je možné vykonať kliknutím na ikonu smetného koša na pravom konci riadku.

5.3.4Ak Užívateľ disponuje s kupónom, a má záujem o jeho využitie počas nákupu, kód kupónu musí zadať do príslušného políčka a následne potom je potrebné kliknúť na tlačidlo “Zameniť”. Systém odpočítava hodnotu kupónu zo sumy objednávky.

5.3.5 Následne po vybratí produktov, zadanie množstva a kódu kupónu, je možné si prekontrolovať hodnotu nákupného koša. Užívateľ si berie na vedomie, že minimálna suma objednávky je 10 Euro. Potom po kliknutí na na tlačidlo „Ďalej k platbe” nasleduje bod „Dodanie a platba”, kde vedú k odoslaniu nákupu ďalšie štyri kroky:

5.3.5.1V prvom kroku je potrebné zadať údaje kontaktnej osoby, a fakturačnú a dodaciu adresu. Ak má Užívateľ záujem o registráciu počas nákupu, tu má možnosť na zadanie hesla. V takom prípade s vykonaním registrácie vytvorí svoje užívateľské konto, s ktrorým si uľahčí zadávanie svojich údajov, respektíve celý nákup, pri nasledujúcom nákupe. Z tohto bodu môže Užívateľ prejsť na ďalší krok iba v tom prípade, ak súhlasí s Ochranou osobných údajov, a potvrdí, že si prečítal a súhlasí s   VOP.

5.3.5.2S kliknutím na tlačidlo “Ďalej” je možné si vybrať spôsob dodania a platby. Pri nákupe v hodnote 10 Euro je platba možná výlučne prevodom vopred, online s platobnou kartou alebo pomocou PayPalu, poslať tovar na dobierku nie je možné. 

5.3.5.3S kliknutím na tlačidlo „Ďalej” sa objaví okienko „Posledného prekontrolovania” , kde Užívateľ má možnosť na to, aby pred uzavretím objednávky naposledy prekontroloval svoje údaje a údaje produktov, o ktoré prejavil záujem, spôsob dodania a platby, a sumu, ktorú má zaplatiť. Pokračovanie je možné výlučne v tom prípade, ak Užívateľ vyhlási, že berie na vedomie, že zadanie objednávky  je viazaná s povinnosťou zaplatiť si ju.

5.3.5.4Uzavretie objednávky je možné s kliknutím na tlačidlo “Áno, objednám si produkt(y)!”. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na  to, aby ponúkol Užívateľovi možnosť zakúpenia jedného produktu alebo viacerých produktov za akciovú cenu v súvislosti od objednávky pred uzavretím objednávky, s ktorými môže Užívateľ súhlasiť alebo ich môže odmietnuť s kliknutím na tlačidlo “Neprosím si!” alebo “Kúpim si to!”. 

5.3.5.5Následne potom je objednávka uzavretá, nákup prebehol úspešne, v súvislosti s tým dostane Užívateľ vo svojom prehliadači správu o poďakovaní. Bez toho je pravdepodobné, že je objednávka nie je dokončená z nejakého dôvodu.  V prípade úspešnej objednávky v okienku, ktoré sa objaví, kliknutím na tlačidlo „Stiahnutie faktúry” máte možnosť na stiahnutie faktúry. Po zadaní objednávky Poskytovateľ služieb pošle faktúru aj na zadanú e-mailovú adresu Užívateľa, a aj potvrdenie o prijatí objednávky. Ak sa to neuskutoční v priebehu pár minút, Užívateľ sa môže informovať o svojej objednávke na zákazníckej linke.

5.4Objednávka vznikne po jeho elektronickom (e-mail) alebo telefonickom  potvrdení zo strany Poskytovateľa služieb, ktorá ale neznamená vznik zmluvy. Automatická správa, ktorá je zaslaná počas zadania objednávky (oznámenie o objednávke) ešte nie je potvrdením, teda jeho zaslaním zmluva ešte nevznikne. Zadanie objednávky je iba prosba o ponuku o výrobky, ktoré sú ponúkané v Internetovej predajni a o nich  Užívateľ prejavil záujem. Túto objednávku spracuje Poskytovateľ služieb, a po následnej spätnej väzbe vo forme zaslaného e-mailu (potvrdenie objednávky) alebo telefonického potvrdenia vznikne zmluva. 

5.5Poskytovateľ služieb musí dorazenie Užívateľskej objednávky elektronickou cestou bezodkladne potvrdiť Užívateľovi. Ak toto potvrdenie v primeranej lehote v závislosti od charakteru služby, ale najneskôr do 48 hodín od poslania objednávky zo strany Užívateľa nedorazí, Užívateľ je oslobodený od záväzkov, ktoré vyplývajú z ponuky alebo zmluvy.  Objednávka a jej potvrdenie sa berie ako doručená pre Poskytovateľa služieb a pre Užívateľa v takom prípade, ak sa to stáva dostupným pre nich. Strany sa môžu líšiť od hore uvedených podmienok, ak sa na tom dohodli. Poskytovateľ vylučuje zodpovednosť za potvrdenie, ak potvrdenie nedorazí včas z toho dôvodu, lebo Užívateľ počas registrácie zadal zlú e-mailovú adresu, alebo ak kvôli plnosti svojej elektronickej schránky nevie prijímať správy.

5.6Poskytovateľ služieb prijme objednávku iba v takom prípade, ak Užívateľ pri zadaní objednávky všetky potrebné políčka kompletne vyplní. Ak Užívateľ niektoré políčko vyplní nesprávne alebo neúplne, dostane chybovú hlášku od Poskytovateľa služieb. Užívateľ má vždy možnosť pred dokončením objednávacieho procesu na vrátenie do predchádzajúceho kroku, kde môže zmeniť už zadané údaje.  Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie dodávky, respektíve za iné problémy, chyby, ktorých dôvodom sú Užívateľom chybne a/alebo nesprávne zadané údaje pri objednávke.

5.7Užívateľ so zadaním objednávky vyhlasuje, že prijíma tieto VOP a to, že bude viazaný dodržiavaním jeho obsahu, ktorý krok znamená aj zadanie vyhlásenia k zmluve, a okrem toho prijíma, že s podaním objednávky mu vznikne platobná povinnosť v smere k Poskytovateľovi služieb.

5.8V súvislosti s objednávkou môže Užívateľ požiadať o informácie na zákazníckej linke, ktorej telefónne číslo je  0908500904, ktoré nie je audiotextové číslo. 

 1. Spracovanie objednávky, podmienky platby a dodania

6.1Spracovanie objednávky prebehne do 48 hodín od dorazenia, o výsledku ktorého Užívateľ vždy dostane potvrdenie elektronickou alebo telefonickou formou. Spracovanie objednávok prebieha v pracovných dňoch medzi 8 a 18 hodinou. Zadanie objednávok je možné aj okrem časového intervalu určeného na spracovanie objednávok, ak zadanie objednávky nastane po ukončení pracovnej doby, spracuje sa v nasledujúci pracovný deň. Zákaznícka linka Poskytovateľa služieb v každom prípade elektronickou cestou potvrdí, kedy bude môcť splniť objednávku Užívateľa.

6.2Podľa kúpno predajnej zmluvy Poskytovateľ služieb je povinný previesť vlastnícke právo danej veci, a Užívateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať danú vec.

6.3Užívateľ si môže vybrať z nasledujúcich možností platby:

6.3.1Platba platobnou kartou: Online platby kartou sa realizujú prostredníctvom systému Barion. Údaje Vašej platobnej karty sa k obchodníkovi nikdy nedostávajú. Poskytovateľ služby Barion Payment Zrt. podlieha dohľadu Národnej banky Maďarska. Číslo povolenia: H-EN-I-1064/2013.  V prípade úspešnej platby Poskytovateľ služieb okamžite vystaví a pošle elektronickú faktúru a začne sa spracovanie objednávky.

6.3.2Prevod (normálny bankový prevod): v tomto prípade platba sa uskutoční priamo na bankový účet Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb po predania objednávky vystaví faktúru/požiadavku na platbu,  v ktorom označí bankový účet, ktorý slúži ako miesto plnenia, a identifikačný kód objednávky, ktorý je potrebný zadať ako variabilný symbol platby.  Po úplnom pripísaní danej čiastky, ktorá sa má zaplatiť na uvedený účet, bude vystavená a poslaná elektronická faktúra, a následne potom sa začne spracovanie objednávky.  

6.3.3Dobierka: V tomto prípade je potrebné, aby Užívateľ pri prevzatí tovaru zaplatil kuriérovi hotovosťou. V prípade platby na dobierku v každom prípade sa účtuje brutto 0% ako manipulačný poplatok. Po uskutočnení platby Poskytovateľ služieb vystaví elektornickú faktúru.  

6.3.4PayPal: je online spôsobom platby pomocou platobnej karty, prostredníctvom ktorého je možné platiť platobnou kartou aj bez PayPal registrácie. Pri platbe pomocou PayPal sa účtuje manipulačný poplatok vo výške 3%. V prípade úspešnej platby Poskytovateľ služieb okamžite vydá a pošle elektronickú faktúru a začne sa spracovanie objednávky.

6.2V prípade platby online pomocou platobnej karty a pri prevode vopred, Poskytovateľ služieb odovzdá balík na doručenie iba v tom prípade, ak presná suma (nákupná cena a prepravné náklady), ktorú Poskytovateľ služieb potvrdil, je pripísaná na bankový účet Poskytovateľa služieb. V prípade dodania na dobierku nákupnú cenu a prepravné náklady, a manipulačné náklady týkajúce sa dobierky (viď vyššie bod 6.3.3) je potrebné zaplatiť doručovateľovi priamo pri dodaní v hotovosti.

6.3Výrobok(y), ktoré boli vybrané a objednané na Webovej stránke, Poskytovateľ služieb celý rok odovzdáva na doručenie kuriérskej službe každý týždeň v stredu .  Užívateľ si berie na vedomie, že Poskytovateľ služieb prijíma a spracováva objednávky do 17.decembra.

6.4Poskytovateľ služieb, resp. jeho dodávací partner objednávku Užívateľovi doručia v termíne, ktorý je uvedený v potvrdzovacom e-maily objednávky a na tú dodaciu adresu, ktorú Užívateľ uviedol pri zadaní objednávky. Užívateľ si berie na vedomie, že Poskytovateľ služieb dodanie objednávky zabezpečuje výlučne na území Slovenska  (viď hore uvedený bod 4.8). 

6.5Poskytovateľ alebo dodávací partner Poskytovateľa služieb doručovanie objednaného tovaru zabezpečuje v pracovných dňoch medzi 8 hodinou ráno a 17 hodinou popoludní. Dodávací partner Poskytovateľa služieb pred uskutočnením doručenia o predpokladanom dátume a termíne dodania výrobku pošle Užívateľovi oznámenie vo forme SMS-ky a aj prostredníctvom e-mailu. Poskytovateľ služieb nemá možnosť zabezpečiť doručenie tovaru na určitý termín (hodinu). O dodanie zásielky pokúša dodávací partner Poskytovateľa služieb dvakrát.  Doručenie zásielok vykonáva Slovenská pošta, ktorá účtuje poplatok za objednávku v prípade balíka s váhou 0-1 kg jednotne  10 eur (bez ohľadu na počet objednaných výrobkovl), a v prípade balíka, ktorého váha prekročí 1 kg (ak hodnota objednávky nedosiahne sumu 100 eur) 10 eur, v prípade objednávky, ktorého hodnota je viac ako 0 eur, dodanie je bezplatné.

6.6 V prípade, ak Užívateľ nevie z vlastného zavinenia objednaný(é) produkt(y) prevziať od kuriérskej služby, všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s tým, budú Užívateľovi vyúčtované (prepravné náklady, a balné náklady), ktorého suma je  20 eur).

 

6.7Všeobecná dodacia lehota: doručenie sa uskutoční v priebehu 1-2 pracovných dní od termínu potvrdenia objednávky. Ak Poskytovateľ služieb a Užívateľ sa nedohodli na termíne dodania, Poskytovateľ je povinný v termíne alebo časovom intervale, ktorý je uvedený vo výzve Užívateľa, ale najneskôr do tridsiatich dní od dátumu doručenia objednávky k Poskytovateľa služieb uskutočniť doručenie zásielky podľa zmluvy. V prípade omeškania zo strany Poskytovateľa služieb, Užívateľ je oprávnený na zadanie náhradného termínu. Ak Poskytovateľ služieb v náhradnom termíne nedodá tovar, Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Užívateľ bez zadania náhradného termínu je oprávnený na odstúpenie od zmluvy, ak Poskytovateľ služieb zamietol plniť zmluvu; alebo ak zmluvu podľa dohodnutia zmluvných strán alebo ak z rozpoznateľného charakteru služby by bolo potrebné plniť v lehote, ktoré bolo vymedzené na plnenie - a nie inokedy.

6.8Ak Poskytovateľ služieb neplní svoje zmluvné záväzky preto, lebo zmluvou určený výrobok nie je dostupný, je povinný o tom bezodkladne informovať Užívateľa, a Užívateľom zaplatenú čiastku taktiež je povinný vrátiť bezodkladne, ale najneskôr do tridsiatich dní. Táto povinnosť Poskytovateľa služieb ho nezbavuje ostatných dôsledkov vyplývajúcich z porušenia zmluvy.

6.9Užívateľ, ak objednáva produkty, je povinný pri prevzatí zásielky dôkladne ju prekontrolovať a v prípade kompletného dodania podpísať potvrdenie o doručení. Následne potom Poskytovateľ služieb nemá možnosť na prijímanie reklamácií, ktoré sa vzťahujú na nekompletnosť zásielky.  Za nepoškodenú, neporušenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je vybavená tou lepiacou páskou, ktorú používa Poskytovateľ služieb (Internetová predajňa). Ak Užívateľ spozoruje akékoľvek poškodenie, odlišnosť, Užívateľ nie je povinný zásielku prevziať a je povinný požiadať o spísanie protokolu. Poskytovateľ služieb neprijíma dodatočnú reklamáciu, bez protokolu.

6.10Cena dodávky pri doručovaní na adresu v rámci Slovenska pri využívaní služieb poskytovaných kuriérskou službou v prípade zásielky s hmotnosťou medzi 0-1 kg je jednotne 10 Eur (bez ohľadu na počet objednaných výrobkov), v prípade zásielky s hmotnosťou nad 1 kg (ak suma nákupu nedosiahne100- Eur ) cena dodváky je 10 Eur , V prípade objednávky nad 0 Eur je dodanie bezplatné.

6.11Ak je Poskytovateľom služby je podnik a Užívateľom je zákazník a predávajúci sa zaväzuje dodať vec kupujúcemu, riziko škody prechádza na Užívateľa, keď Užívateľ alebo ním určená tretia osoba, danú vec preberie. Riziko poškodenia sa prevedie na Užívateľa po odovzdaní veci dopravcovi, ak dopravcu na dodanie tovaru zveril Užívateľ, za predpokladu, že dopravcu neodporučil Poskytovateľ služieb.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy a na vypovedanie zmluvy

6.1Užívateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia zásielky. Lehota, ktorá je určená na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vyprší po uplynutí 14. dňa po tom, ako Užívateľ alebo Užívateľom poverená tretia osoba, ktorá je odlišná ako prepravca, prevezme zásielku. V tomto bode stanovené právo Užívateľa na odstúpenie od zmluvy sa netýka toho práva Užívateľa, ktoré Užívateľovi umožňuje uplatnenie odstúpenia od zmluvy v čase medzi dňom uzatvorenia zmluvy a prevzatím tovaru.

6.2Podobne, v prípade zmluvy, ktorého predmetom je poskytovanie služby, ak sa začalo plnenie zmluvy, Užívateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy bez udania dôvodu. Lehota, určená na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vyprší  po uplynutí 14. dňa po tom, ako sa uzavrela zmluva.

6.3Ak Užívateľ si chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo na vypovedanie zmluvy, oznámenie s jednoznačným obsahom o svojom zámere na odstúpenie od zmluvy alebo na vypovedanie zmluvy musí poslať (napríklad poštou, alebo listom, poslaným elektronickou formou) na nasledujúcu adresu: Mobil Export S.R.O., 92901 Dunajska Streda, Ádorská 730/29 vagy info@vianocnestromceky.net). Na tento účel môže Užívateľ použíť formulár na odstúpenie od zmluvy, respektíve na vypovedanie zmluvy, ktorý si môže stiahnuť z nasledujúceho odkazu: http:……….. 

6.4Užívateľ si uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy alebo na vypovedanie zmluvy v stanovenej lehote, ak pred uplynutím lehoty v hore uvedených bodoch 7.1 a 7.2 svoje oznámenie o zámere  na odstúpenie od zmluvy alebo na vypovedanie zmluvy pošle Poskytovateľovi služieb.

6.5Užívateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy

6.5.1pri predaji výrobkov, ktoré boli vyrobené podľa Užívateľom zadaných parametrov alebo ak tovar je jednoznačne šití na mieru pre osobu Užívateľa;a

6.5.2pri predaji tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo svoju kvalitu vie udržať iba počas krátkej doby.

6.6Ak Užívateľ odstúpi od tejto zmluvy, Poskytovateľ služieb bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní od prevzatia oznámenia od Užívateľa o zámere na odstúpenie od zmluvy, vráti všetky Užívateľom vykonané protihodnoty, vrátane aj nákladov na dodanie. Užívateľ s prijatím týchto VOP výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, aby vrátenie platby bez ohľadu na to, aká forma platby bola používaná pri pôvodnej transakcií, v každom prípade prebehne formou bankového prevodu; pri použití tejto formy vrátenia peňazí Užívateľa nezaťažujú žiadne dodatočné náklady. Výnimkou je, ak Užívateľ sa rozhodne tovar osobne doručiť Poskytovateľovi služieb, tým pádom Poskytovateľ služieb má možnosť na prekontrolovanie kompletnosti produktu na mieste, a v takomto prípade vrátenie peňazí môže prebehnúť aj vo forme hotovosti so súhlasom Užívateľa a so súčasným podpísaním potvrdení o prevzatí peňažnej čiastky.

6.7Vrátenie peňazí môže Poskytovateľ služieb odložiť, kým nedostane späť kompletný tovar, alebo Užívateľ bez akýchkoľvek pochybností potvrdí, že tovar kompletne poslal naspäť Poskytovateľovi služieb: je potrebné brať do úvahy termín tej skutočnosti, ktorá nastane skôr.

6.8Užívateľ je povinný Poskytovateľovi služieb alebo ním poverenej tretej osobe bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy poslať späť alebo odovzdať  produkt v bezchybnom, kompletnom stave. Adresa na vrátenie tovaru: Mobil Export S.R.O. 92901 Dunajska Streda, Ádorská 730/29. Stanovená lehota sa považuje za dodržanú, ak Užívateľ pred ukončením 14 dňovej lehoty pošle produkt naspäť. Priame náklady v súvislosti s vrátením tovaru (teda poštovné alebo prepravné náklady) znáša Užívateľ. Poskytovateľ služieb nie je povinný Užívateľovi preplatiť zvýšené náklady, ktoré vyplývajú z výberu iného spôsobu prepravy, ako je Poskytovateľom služieb všeobecne používaný najlacnejší spôsob prepravy.

6.9Užívateľ nesie zodpovednosť iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného pre zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru, alebo  z nesprávneho zaobchádzania s tovarom.

6.10V takom prípade, ak ani druhý pokus na dodanie tovaru Užívateľovi je neúspešný a/alebo Užívateľ si výslovne neuplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa uvedených v bode 7.3 týchto VOP, Poskytovateľ služieb môže nárokovať u Užívateľa na náhradu vzniknutej škody, najmä, ale nie výlučne, môže nárokovať na náklady spojené s dodaním, a prepravy naspäť (ktorého náklady boli skutočne zaplatené prepravnej spoločnosti zo strany Poskytovateľa služieb), a ďalej balné náklady.  Poskytovateľ služieb o tretie dodanie tovaru nepokúša. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na to, aby svoje vzniknuté škody z dôsledku neúspešného obchodu po druhom pokuse o dodanie uplatňoval voči Užívateľovi.  Poskytovateľ služieb je oprávnený svoje pohľadávky voči Užívateľovi, ktoré mu vyplývajú z tohto bodu - bez ďalšieho výsloveného oznámenia Užívateľovi - podať ďalej vymáhacej spoločnosti.

6.11Právo na odstúpenie od zmluvy má iba Užívateľ, ktorý sa považuje za spotrebiteľa podľa OZ.. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá podnikanie, teda taká osoba, ktorá koná v rámci svojho odboru, samostatne zárobkovej činnosti alebo obchodnej činnosti.

6.1214 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy pri predaji viacerych produktov, ak dodanie produktov sa uskutoční v odlišnom termíne, začína plynúť od prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, respektíve v prípade výrobku pozostávajúceho z viacerých položiek alebo dielov od termínu dodania poslednej položky alebo posledného dielu.

6.13Záruka, životnosť

8.1Poskytovateľ služieb na niektoré svoje výrobky ponúka 5, respektíve 10 ročnú záruku od výrobcu, ktorá je uvedená na produktovom liste výrobku. Záruka od výrobcu sa vzťahuje výlučne na tie výrobky, ktorých produktový list to výslovne obsahuje.  Záruka je platná iba tak, ak Užívateľ na Webovej stránke pod bodom “Žiadosť o záruku” vyplní a pošle registráciu výrobku, ktorú Poskytovateľ služieb pošle ďalej výrobcovi. Tento formulár pošle aj Poskytovateľ služieb Užívateľovi e-mailom, ktorý už obsahuje zopár základných údajov, ale tento formulár je dostupný aj prostredníctvom nasledujúdeho odkazu:  https://vianocnestromceky.net/zaruka/    

8.2V prípade chybného plnenie na základe 8.1 bodu týchto VOP je Poskytovateľ služieb povinný poskytnúť záruku. Poskytovateľ služieb je oslobodený od svojej povinnosti poskytnúť záruku iba ak je možné preukázať, že dôvod vady vzniklo po plnení.

8.3Užívateľ si môže nárokovať na uplatnenie práva za ručenie vecných nedostatkov voči Poskytovateľovi služieb podľa ustanovení OZ. v prípade chybného plnenia zo strany Poskytovateľa služieb. Užívateľ si môže vybrať z nasledujúcich foriem uplatnenia práva za ručenie vecných nedostatkov: môže požiadať o opravu alebo výmenu, výnimkou je, ak z týchto možností Užívateľom vybraný nárok nie je možné splniť alebo ak by to znamenalo pre Poskytovateľa služieb v porovnaní s inými nárokmi vznik neprimeraných dodatočných nákladov. Ak Užívateľ nežiada opravu alebo výmenu, respektíve nemohol o to požiadať, má nárok na primeraná zníženie ceny alebo danú vadu môže odstrániť, respektíve dať opraviť niekým iným aj Užívateľ na náklady Poskytovateľa služieb, alebo - v konečnom prípade - môže odstúpiť aj od zmluvy. Užívateľ má možnosť zmeniť svoje rozhodnutie v súvislosti s uplatnením práva za ručenie vecných nedostatkov, ale náklady v súvislosti s touto zmenou nesie Užívateľ, výnimkou je, ak táto zmena bola opodstatnená, alebo dôvodom zmeny bol Poskytovateľ služieb.

8.4Užívateľ je povinný zistenú vadu bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia oznámiť Poskytovateľovi služieb. Popritom po uplynutí dvojročnej lehoty premlčania Užívateľ nemá možnosť si uplatniť právo za ručenie vecných nedostatkov.

8.5Užívateľ si môže svoje právo na ručenie vecných nedostatkov uplatniť u Poskytovateľa služieb. V termíne šiestich mesiacov od plnenia pre uplatnenie práva na ručenie vecných nedostatkov okrem nahlásenia chyby nie sú stanovené žiadne podmienky, ak Užívateľ vie preukázať, že výrobok, respektíve službu poskytoval Poskytovateľ služieb. Po uplynutí šesť mesačnej lehoty od termínu plnenie ale musí Užívateľ preukázať, že vada, ktorú Užívateľ spozoroval, existovala už aj v termíne dodania.

8.6V prípade vady hnuteľnej veci (tovaru) Užívateľ - podľa svojho výberu - môže uplatniť svoje právo podľa hore uvedených 8.3-8.5 alebo môže uplatniť nárok na životnosť. Užívateľ pri uplatnení nároku na životnosť môže požiadať iba o opravu vady alebo výmenu. Výrobok je vadný vs tom prípade, ak to nevyhovuje požiadavkám kvality, ktoré boli platné v termíne uvedenia na trh alebo ak nedisponuje s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v popise od výrobcu. Užívateľ si môže svoje právo na životnosť produktu uplatniť podľa hore uvedeného bodu 8.6 do dvoch rokoch od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplynutí tejto doby stráca svoje právo na uplatnenie.

8.7Svoj nárok na životnosť produktu si môže uplatniť Užívateľ u výrobcu alebo u distribútora hnuteľnej veci. V prípade nároku na uplatnenie životnosti daného produktu vadu produktu musí dokázať Užívateľ. Výrobca (distribútor) je oslobodený od zodpovednosti za ručenie životnosti produktu iba v tom prípade, ak vie dokázať, že: (i) výrobok nebol vyrobený, respektíve zavedený na trh v rámci jeho obchodnej činnosti, alebo (ii) ak vadu nebolo možné zistiť pri uvedení na trh podľa terajšieho stavu vedy a techniky alebo (iii) ak vada produktu vyplýva z použitia právneho predpisu alebo povinného nariadenia orgánov. Výrobcovi (distribútorovi) je pre oslobodenie dokázať jednu z uvedených dôvodov.

8.8Na tú istú vadu Užívateľ nie je oprávnený naraz nárokovať na životnosť a na ručenie za vecné nedostatky produktu. V prípade úspešného uplatnenia nároku na životnosť produktu ale na vymenený produkt, respektíve na jeho opravenú časť je možné uplatniť proti výrobcovi nárok na ručenie za vecné nedostatky produktu. 

8.9V súvislosti so vzniknutým vzťahom medzi Stranami v rámci medzi Užívateľom a Poskytovateľom služieb vzniknutej zmluvy predávaných vecí je smerodajným NGM nariadenie číslo 19/2014. (IV.29) o riešení nárokov vzťahujúcich sa na životnosť a záruku.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1Pravidlá ochrany osobných údajov používaných Webovou stránkou si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: http……………

 1. Reklamácie

9.1Cieľom našej Internetovej predajne je, aby sme plnili všetky objednávky vo vhodnej kvalite, a k celkovej spokojnosti objednávateľa. Ak napriek tomu Užívateľ bude mať akékoľvek námietky v súvislosti so zmluvou alebo jeho plnením, Užívateľ ohľadom svojich reklamácií môže osloviť Poskytovateľa služieb na jednom z nasledujúcich kontaktoch:

9.2sídlo: 92901, Dunajska Streda, Ádorská 730/29

9.2.1telefonné číslo: 0908500904

9.2.2e-mail: info@vianocnestromceky.net       

9.3Poskytovateľ služieb ústnu reklamáciu okamžite dá prešetriť, a v prípade potreby okamžite to napraví. Ak Užívateľ nesúhlasí s riešením reklamácie, alebo ak okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné, Poskytovateľ služieb ohľadom reklamácie a svojom stanovisku v súvislosti s tým bezodkladne zaznamená v protokole, a kópiu tohto protokolu odovzdá Užívateľovi.

9.4Na písomnú reklamáciu Poskytovateľ služieb odpovedá do 30 dní. Ak odmietne reklamáciu, svoje rozhodnutie odôvodňuje. Protokol o zaevidovaní reklamácie a kópiu odpovede Poskytovateľ služieb zachová na dobu piatich rokov, a na požiadanie kontrolných orgánov to predloží.

9.5Informujeme Vás, že v prípade odmietnutia Vašej reklamácie sa môžete požiadať o riešenie Vašej reklamácie cez súd alebo zmierovací orgán podľa nasledujúcich inštrukcií:

9.5.1Užívateľ môže podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa: podľa Vládneho derkétu o vymenovaní orgánu na ochranu spotrebiteľa číslo 387/2016. (XII.2.) o správnych záležitostiach na prvom stupni  koná okresný úrad, respektíve okresný úrad kraja, a na druhom stupni koná s národnou kompetenciou úrad vlády okresu Pest. Kontaktné údaje Okresných úradov nájdete tu: http://jarasinfo.gov.hu/; alebo

9.5.2Užívateľ má možnosť obrátiť sa na zmierovací orgán v prípade sťažnosti. Kontaktné údaje zmierovacieho orgánu  príslušného pre sídlo Poskytovateľa služieb:

Budapešťský zmierovací orgán, pôsobiaci vedľa Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefón: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Ďalšie informácie v súvislosti so zmierovaním nájdete tu:  http://www.bekeltetes.hu/  

 1. Autorské právo

11.1Internetová predajňa, ako autorské dielo podlieha ochrane autorského práva. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva v súvislosti s Webovou stránkou, jej akejkoľvek časti, obsahu, respektíve jej distribúcie. Preberanie, elektronické ukladanie, spracovanie, predaj a kopírovanie akéhokoľvek obsahu, formulára alebo iného obsahu alebo vzhľadu z Webovej stránky bez písomného súhlasu Poskytovateľa služieb je zakázané a bude mať za následok právne dôsledky.

11.2Akýkoľvek materiál z Webovej stránky www.vianocnestromceky.net a jeho databázy je možné zverejniť aj pri písomnom súhlase Poskytovateľa služieb  iba s odkazom na Webovú stránku.

11.3Poskytovateľ služieb si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojich produktov respektíve služieb, názvy domén, sekundárne doménové názvy na to viazané, a povrchy webovej reklamy.

11.4Je zakázané adaptovanie alebo dekódovanie obsahu respektíve časti Webovej stránky, nekalé vytváranie používateľských identifikátorov a hesiel respektíve používanie akejkoľvek aplikácie, ktorá môže upravovať alebo indexovať Webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť.

11.5Meno www.vianocnestromceky.net je chránené autorským právom, jeho používanie - okrem odkazov - je možné výlučne s písomným súhlasom Poskytovateľa služieb.

 1. Ostatné ustanovenia

12.1Nákup cez Webovej stránke je za predpokladu, že Užívateľ má znalosti o technických a mechanických obmedzeniach  internetu a prijíma možnosť chyby v súvislosti s touto technológiou.

12.2Webovú stránku a Internetovú predajňu prevádzkuje Poskytovateľ služieb. Užívateľ nakupuje výrobky od Poskytovateľa služieb ako od vlastníka, faktúru vystaví Poskytovateľ služieb.

12.3Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli z dôvodu napojenie sa na Webovú stránku. Užívateľ je zodpovedný za ochranu počítača a údajov, ktoré sú na ňom umiestnené.

12.4Poskytovateľ služieb uchováva údaje poskytnuté spotrebiteľom výlučne na účely plnenia zmluvy a neskoršieho preukázania podmienok zmluvy. Poskytovateľ služieb údaje Užívateľa neposkytne tretej strane, výnimkou je, ak tretia strana je určená ako subposkytovateľ/prispievateľ Poskytovateľa služieb pri plnení zmluvy. Poskytovateľ služieb pri spracovaní údajov Užívateľa postupuje podľa ustanovenia  Zákona o informáciách o sebadeterminácii a o slobode informácií číslo 2011 CXII.  . Ďalšie informácie v súvislosti so  spracovaním osobných údajov si môžete prečítať v smernici o spravovaní osobných údajov, ktoré si môžete stiahnuť z nasledovného odkazu: http…………… 

12.5Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na urovnanie prípadných sporov prostredníctvom rokovaní. Ak nie je možné vyriešiť spor rokovaním, strany sa zaväzujú podliehať rozhodnutiu príslušného súdu podľa aktuálne platných  slovenských právnych predpisov.

Budapešť, 5. novembra 2018..